• Algemene voorwaarde

  1. Overeenkomst

  Van een overeenkomst is sprake wanneer:

  je je aanmeldt voor een coachingstraject of -programma, training, workshop, of iets dergelijks via de website, via e-mail, telefonisch of schriftelijk.
  jij en ik een schriftelijke, mondelinge of telefonische overeenkomst afsluiten.
  jij een product aanschaft via de website.


  2. Annulering

  2a. Consumenten / particulieren

  Online producten en diensten

  Voor consumenten is annulering binnen 14 dagen na betaling c.q. start van de levering van de overeenkomst mogelijk zonder opgave van redenen. Stuur hiervoor een e-mail naar pien@pienkindercoach.nl De kosten van al geleverde diensten zullen van het reeds betaalde bedrag worden afgetrokken, waarna het restantant zal worden teruggestort.

  Overige producten en diensten

  Coachingsgesprekken kunnen tot 24 uur van tevoren kosteloos worden verzet. Indien je korter van tevoren verzet, betaal je 60% van het bedrag voor het betreffende gesprek.

  Deelname aan workshops kun je tot 5 werkdagen van tevoren annuleren. Annuleer je korter van tevoren, dan moet je 60% van het bedrag betalen.

  2b. Bedrijven

  Voor bedrijven is annulering niet mogelijk. Indien een coachingstraject of -programma om wat voor reden dan ook geen doorgang kan vinden, zal onderling afgestemd worden over de financiële afhandeling.  3. Betaling

  Betaling ontvang ik graag binnen 14 dagen na factuurdatum. Als betaling uitblijft dan kan ik een beroep doen op een incassobureau. Je zult alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten moeten vergoeden die ik redelijkerwijs moet maken als betaling uitblijft.  4. Vervanging

  Als ik door ziekte of overmacht geen workshop kan geven, staat het mij vrij een vervanger in te schakelen dan wel de workshop in overleg te verplaatsen naar een andere datum.  5. Aansprakelijkheid

  Ben je ontevreden over een door mij geleverde dienst, dan doe ik mijn uiterste best om daar samen met jou uit te komen. Mijn aansprakelijkheid gaat niet verder dan het overeengekomen factuurbedrag voor de betreffende dienst.  6. Intellectueel eigendom

  Het materiaal dat we gebruiken in coachingstraject, workshops, trainingen en andere diensten heb ik zelf ontwikkeld en mag niet worden verspreid of verveelvoudigd zonder mijn voorafgaande schriftelijke toestemming. Dit geldt expliciet ook voor online producten en diensten.  7. Geheimhouding

  Vanzelfsprekend ga ik vertrouwelijk om met jouw gegevens. Lees voor meer details ook mijn privacyverklaring.

 • Privacystatement

  Pien kindercoach, gevestigd aan Craenlaer 14 te Ulvenhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

  Contactgegevens

  www.pienkindercoach.nl
  Craenlaer 14
  4851TK Ulvenhout
  pien@pienkindercoach.nl
  06-16505828


  Persoonsgegevens die ik verwerk

  Ik verwerk je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt.

  Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:

  Voornaam
  E-mailadres
  Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

  Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk

  Ik verwerk jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  Het afhandelen van je betaling
  Verzenden van nieuwsbrief.
  Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
  Je te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten


  Ik neem op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld ikzelf) tussen zit.

  Ik gebruik de volgende computerprogramma’s of -systemen:

  Word, Excel en Adobe (PDF)

  Hoe lang ik persoonsgegevens bewaar

  Ik bewaar je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:

  Als wij een klantrelatie hebben (waarin ik mijn diensten aan jou factureer):

  Ik bewaar ik je naam, adres, en telefoonnummer en e-mailadres, zodat ik je mijn facturen kan sturen en met jou in contact kan komen. Ik bewaar deze zolang als dat nodig is.
  Ik bewaar plannen en verslagen van coaching gedurende het traject. Na afsluiting van het traject bewaar ik dit 1,5 jaar waarna ik ze vernietig.

  Delen van persoonsgegevens met derden

  Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst en altijd in overleg met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van/over jou beschik in een computerbestand naar jou of naar een ander, of naar een door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar pien@pienkindercoach.nl

  Ik wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  Hoe ik persoonsgegevens beveilig

  Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op via pien@pienkindercoach.nl

  Alles wat we via mail, WhatsApp of Facebook Messenger bespreken, blijft daar en wordt beschermd door de privacy overeenkomsten waar ik Ja op zei als gebruikers van die diensten. Mail en sms zit in mijn apparaten. Alleen ik heb toegang tot mijn telefoon en computer. Deze zijn beveiligd met een code.